Direkt zum Inhalt
Obraz medialny
Warunki dla maszyn używanych | Asset-Trade
Ciało

Polityka prywatności i plików cookies

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Robert Krölls (Asset-Trade). Korzystanie ze stron internetowych Robert Krölls (Asset-Trade) jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i najlepsze?eht Jeśli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zgodnie z Robertem Kröllsem (Asset-Trade) obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Robert Krölls (Asset-Trade), jako administrator, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu steht każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Roberta Kröllsa (Asset-Trade) opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń w momencie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) podmiot danych

  Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie każdej operacji wykonywanej z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takiego numeru procesowej związanej z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, gromadzenie, organizacja, układ, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie transmisyjną, rozpowszechniania lub w inny sposób, równowaga lub skrótu ograniczenia, usunięcie lub zniszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które się na nim składaehtże te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobowych, które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, rzetelnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub zmianą lokalizacji tej osoby fizycznej Analizuj lub przewidywaj osobę.

 • f) pseudonimizacja

  Pseudonymization jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, w którym dane osobowe mogą być już przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Kontroler lub kontroler

  Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Czy są cele i sposoby tego przetwarzania przez? Unionzgodnie z prawem lub prawem państw członkowskich, osoba odpowiedzialna może lub może zastosować określone kryteria swojego powołania zgodnie z Unionprawa lub prawa państw członkowskich.

 • h) Procesory

  Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ wysyłający dane osoboweengelniezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy, które w ramach konkretnego dochodzenia, zgodnie z Unionprawa państwa członkowskiego lub prawa państw członkowskich mogą otrzymywać dane osobowe, ale nie są uważani za odbiorców.

 • j) osoba trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ oprócz osoby, której dane dotyczą, osoby odpowiedzialnej, podmiotu przetwarzającego i osób, które podlegająelbpo stronie administratora lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest dobrowolna dla dowolnego konkretnego przypadku i jednoznacznie dostarczona przez podmiot danych informowany sposób wyrażania woli w formie oświadczenia lub innej rozpoznawalnej pozytywnej czynności przez które rozumie się osobę, że zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest.

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Odpowiedzialni w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, inni w państwach członkowskich Unii Europejskiej Union obowiązujące przepisy o ochronie danych i inne przepisy mające charakter ochrony danych to:

Robert Krolls (Asset-Trade)

W Sonnenhof 16

47800 Krefeld

w Niemczech

Tel: 02151 32 500 33

E-mail: info@asset-trade.de

Strona internetowa: www.asset-trade. De

3. Pliki cookie

Strony internetowe Roberta Kröllsa (Asset-Trade) używa plików cookies. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Ty najlepiejeht z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Robert Krölls (Asset-Trade) zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Roberta Kröllsa (Asset-Trade) zbiera szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wejściu na stronę internetową przez osobę, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji zieht Robert Krölls (Asset-Trade) brak wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zebrane dane i informacje są przetwarzane przez Roberta Kröllsa (Asset-Trade) dlatego z jednej strony statystycznie, a ponadto oceniane w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zdecydowaćimazapewnienia poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych, podając dane osobowe. Dane osobowe przesyłane do kontrolera pochodzą z odpowiedniej maski wejściowej używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zorganizować przeniesienie do jednego lub więcej procesorów, takich jak usługi paczkowe, które również wykorzystują dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, które można przypisać kontrolerowi.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw kryminalnych. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazaniaeht lub przekazanie organów ścigania.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby steht możliwość zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Administrator w dowolnym czasie na żądanie udziela każdemu podmiotowi danych informacji na temat tego, które dane osobowe dotyczące podmiotu danych są przechowywane. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub odniesienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z wymogami ustawowej pamięci masowej. Wszystkie podmioty danych kontrolera są dostępne podmiotowi danych jako osoba kontaktowa w tym kontekście.

6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie Roberta Kröllsa (Asset-Trade) użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu biuletynu, wynika z użytej w tym celu maski wprowadzania.

Robert Krölls (Asset-Trade) informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może być zasadniczo odbierany przez osobę zainteresowaną tylko wtedy, gdy (1) dana osoba ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się, aby otrzymywać biuletyn. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę zainteresowaną po raz pierwszy w celu wysłania biuletynu za pomocą procedury podwójnego wyrażenia zgody zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, autoryzował otrzymywanie biuletynu.

Przy rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez daną osobę w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, zgodnie z zamówieniem dostawcy usług internetowych (ISP). Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dotyczy dana czynność, w późniejszym terminie i dlatego służy jako prawne zabezpieczenie dla administratora.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani e-mailem, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub odpowiedniej rejestracji, jak to może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian warunków technicznych . Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, której udzieliła nam osoba, której dane dotyczą w celu wysyłania newslettera, można w każdej chwili odwołać. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link w celu wycofania zgody. Ponadto najlepiejeht możliwość wypisania się w dowolnym momencie z wysyłki newslettera bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowania o tym osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w inny sposób.

7. Śledzenie biuletynu

Biuletyn Roberta Kröllsa (Asset-Trade) zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy pliku dziennika. Umożliwia to przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Korzystając z wbudowanego piksela śledzącego, Robert Krölls (Asset-Trade) rozpoznać, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłania biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby poszkodowane mają prawo w dowolnym momencie odwołać odpowiednie odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody złożone w ramach procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Robert Krölls (Asset-Trade) automatycznie jako odwołanie.

8. Opcje kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Roberta Kröllsa (Asset-Trade) zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także niezatwierdzoneelbumożliwiają komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z tym, co przyznają europejskie organy regulacyjne i organy regulacyjne, do wymagania od administratora, aby sprawdzał, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą. Jeśli osoba dotknięta chorobą chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z pracownikiem kontrolera w dowolnym momencie.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili uzyskać od Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji prawo do uzyskania od administratora danych dotyczących danych osobowych przechowywanych na jego temat oraz kopii takich informacji bezpłatnie. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, do których dane osobowe są wyłączone;engelbył lub nadal jest wyłączonyengelszczególnie dla odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art 22 1 Abs.4 i DS-GMO i - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki zaangażowanych oraz zakresu i pożądanego wpływu takiego przetwarzania dla danej osoby

  Ponadto steht osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli tak jest, to steht osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem.

  Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto steht osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

  Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.
  • Dana osoba ma zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GMO sprzeciwu wobec przetwarzania, a nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetworzenia przed lub osoby działającej zgodnie z Art. 21 ust. 2 DS-GMO sprzeciw wobec Przetwarzanie.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z: Unionprawa lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

  Jeżeli ma zastosowanie jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, zażąda usunięcia danych osobowych, które Robert Krölls (Asset-Trade) są przechowywane, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Robert Krölls (Asset-Trade) zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

  Czy dane osobowe zostały dostarczone przez Roberta Kröllsa (Asset-Trade) jest upubliczniana, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust.1 RODO, Robert Krölls (Asset-Trade) Biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, odpowiednie środki, również o charakterze technicznym, aby poinformować innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą zażądała usunięcia wszystkich tych innych administratorów danych zażądała linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Robert Krölls (Asset-Trade) zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba zainteresowana wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO i steht Nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby zainteresowanej.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia danych osobowych, które Robert Krölls (Asset-Trade) są przechowywane, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik Robert Krölls (Asset-Trade) spowoduje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Posiada również do przedstawienia tych danych do innego ładunku bez ograniczeń przez osoby odpowiedzialne, których dane osobowe zostały przekazane prawo, pod warunkiem, że przetwarzanie w sprawie wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 para. 1 litera a DS-GMO lub Art. 9 Abs . 2 punkt a DS-GMO lub na podstawie umowy, zgodnie z Art. 6 para. list 1 b DS-GMO na podstawie i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto dana w wykonywaniu ich prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GMO osoba uzyskanie że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio z opłaty na inną firmę, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli prawa, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może skontaktować się z pracownikiem Robert Krölls (Asset-Trade) zakręt.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy względów wynikających z ich szczególnej sytuacji w każdej chwili do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  Robert Krölls (Asset-Trade) nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych .

  Przetwarza Roberta Kröllsa (Asset-Trade) danych osobowych w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośredniąeht. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się Robertowi Kröllsowi (Asset-Trade) przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego, Robert Krölls (Asset-Trade) nie przetwarzamy już danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Roberta Kröllsa (Asset-Trade) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust.1 RODO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Robert Krölls (Asset-Trade) lub skontaktować się z innym pracownikiem. Osoba zainteresowana steht można również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) na podstawie przepisów prawa Union lub państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna, a te przepisy prawa zawierają odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą danych Przedmiot.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Robert Krölls (Asset-Trade) Stosownych środków ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzja.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce złożyć automatyczne prawa do podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

11. Ochrona danych we wnioskach i w procesie aplikacyjnym

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli osoba odpowiedzialna za przetwarzanie nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi innymi uzasadnionymi interesami osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili i przesyłanie Fotos i networking za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba dotknięta chorobą mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, to: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informację, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny spód naszej strony odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Uruchamiane dana osoba zintegrowany na naszej stronie na Facebooku przycisków, takich jak „Like” przycisk, lub daje osobie komentarz Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby zainteresowanej i przechowuje te dane osobiste ,

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie prześle takich informacji do Facebooka, może to uniemożliwić dokonanie przelewu poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook, aby chronić prywatność zainteresowanej osoby. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Analiza serwis internetowy wykrywa między innymi dane na stronie internetowej, która ma charakter zainteresowana osoba doszły do ​​Internetu (tzw odsyłających), na której podstrony tej stronie dostęp i jak często, a dla których czas przebywania zaobserwowano dno. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej Union lub z innego państwa sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny i zintegrowany jest z nią komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie ułatwienia rozliczeń prowizji.

Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto najlepiejeht osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google oraz temu, aby temu zapobiec. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach witryny nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która jest związana z jej strefą wpływów, najlepiejeht możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html można pobrać. Google Analytics jest dostępny pod tym linkiem www.google.com/intl/de_de/analytics/ wyjaśnione bardziej szczegółowo.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili i przesyłanie Fotos i networking za pośrednictwem próśb znajomych.

Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wywoływana przez odpowiedni przycisk Google+, aby wyświetlić odpowiedni przycisk pobierania Google+ z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Bardziej szczegółowe informacje o Google+ są dostępne na developers.google.com/+/.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i tym samym zarekomenduje Google+ 1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google +1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej zostanie następnie wykorzystana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie w innych usługach Google. na przykład, wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub inne miejsca, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Za pomocą przycisku Google+ Google otrzymuje zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana w Google+ w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli dana osoba nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ można pobrać. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google +1 można znaleźć na stronie developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z góry określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywoła w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, na przykład koszyka zakupów z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy dana osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto najlepiejeht osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi kliknąć łącze w każdej z przeglądarek internetowych, z których korzysta www.google.de/settings/ads i dokonaj tam wymaganych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/ być pobierane.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie elementy usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie Fotos i wideo, a także umożliwia rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i był na którym składnik Instagram (Insta-przycisk) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiedni komponent Instagram powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego składnika na Instagramie. W ramach tego procesu przemysłowego Instagram dostaje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany na Instagramie w tym samym czasie, Instagram rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem składnika Instagram i przypisywane za pośrednictwem Instagrama na konto Instagram osoby chorej. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane z nią są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram danej osoby oraz zapisywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram pobiera na składniku Instagram zawsze informacje o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, czy dana osoba jest zalogowany w momencie zaproszenia są dostępne online w tym samym czasie Instagram; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba zainteresowana nie chce przesłać tej informacji do Instagrama, może zapobiec transferowi, wylogowując się z konta na Instagramie, zanim zadzwoni na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronie help.instagram.com/155833707900388 i www.instagram.com/about/legal/privacy/ być pobierane.

17. Oświadczenie o ochronie danych w przypadku korzystania z czatu na żywo

Nasza strona internetowa opcjonalnie oferuje korzystanie z Tawk.to (oprogramowania do czatu na żywo od Tawk.to ltd). Czat jest zintegrowany z kodem źródłowym strony internetowej za pomocą wtyczki. Korzystając z czatu, automatycznie korzystasz z usług Tawk.to. Gromadzone dane obejmują: historię czatu, adres IP w czasie czatu oraz kraj pochodzenia. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim i służą wyłącznie do ochrony i wewnętrznych statystyk. Korzystając z czatu, zgadzasz się na to. Dane gromadzone za pomocą technologii Tawk.to nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę. Nie są zapisywane i usuwane po czacie. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Tawk.to, a także związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych od Tawk.to: www.tawk.to/polityka-prywatnosci/

18. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Pinteresta

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. kolekcje zdjęć i indywidualneelbPublikuj zdjęcia i opisy na wirtualnych tablicach korkowych (tzw. pinning), które z kolei mogą być udostępniane (tzw. repinning) lub komentowane przez innych użytkowników.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której komponent Pinterest (wtyczka Pinterest) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby odpowiedni komponent jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Pinterest - komponent powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Pinteresta z Pinteresta. Więcej informacji o Pintereście można znaleźć na pinterest.com. W ramach tego procesu technicznego Pinterest uzyskuje wiedzę, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane do odpowiedniego konta Pinterest danej osoby. Jeśli dana osoba aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Pinteresta, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Pintereście przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, dostępna pod adresem about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Pinterest.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter umożliwia również docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której komponent Twittera (przycisk Twittera) został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Twittera powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji zawartości tej strony internetowej, uczynienie tej strony internetowej znanym w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby naszych odwiedzających.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą . Informacje te są zbierane przez komponent Twittera i przypisywane do odpowiedniego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazane za jej pomocą są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz są przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Twittera można znaleźć na twitter.com.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty z YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne ich oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego zarówno kompletne programy filmowe i telewizyjne, jak i teledyski, zwiastuny czyelbNagrane filmy są dostępne za pośrednictwem portalu internetowego.

YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie zastąpiony przez odpowiedni komponent YouTube prosi o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć pod adresem www.youtube.com można pobrać. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google dowiadują się, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do serwisu YouTube, YouTube rozpoznaje ją, dzwoniąc na podstronę zawierającą film z YouTube, której konkretnej dolnej części naszej witryny odwiedza dana osoba. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i powiązane z indywidualnym kontem YouTube.

YouTube i Google zawsze będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do YouTube w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może to uniemożliwić transmisję przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej witryny.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube, które można znaleźć pod www.google.de/intl/de/policies/privacy/ są dostępne, informować o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

21. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GMO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych do realizacji umowy, kontrahent jest osoba zobowiązana, jak to jest w przypadku operacji, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub rozważanych przetwarzania, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b DS-GMO. są wymagane To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania danych, przed zawarciem umowy w celu przeprowadzenia działań, takich jak w przypadku wniosków dotyczących naszych produktów lub usług. Nasza firma jest przedmiotem obowiązku prawnego, w którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, takie jak do wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I świecić c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I. d oparte są na DS-GMO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I. f Bazują na DS-GMO. Na tej prawnych operacji przetwarzania danych bazowych w oparciu, które nie są objęte żadnym z powyższych podstawach prawnych, gdy przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej jest wymagane, chyba że przeważają interesy dla praw i wolności podmiotu danych podstawowych. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Sąd uznał w tym względzie, że uzasadniony interes mógł zostać przyjęty, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora danych (motyw 47 wyrok 2 DS-GVO).

22. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I? f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

23. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

24. Postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy Ci, że podanie danych osobowych jest w części wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami konieczne może być przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z daną osobą. Zanim osoba zainteresowana przekaże dane osobowe, osoba zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy wymagane jest zobowiązanieehtpodania danych osobowych oraz konsekwencje niepodania danych osobowych.

25. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało sporządzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Hamburgu, we współpracy z prawnikiem ds. IT i ochrony danych w Kolonii Christianem Solmecke.